قالب خام پرسونای مشتری

برای این که بدانید مشتری ایده آل شما کیست، چه جاهایی می رود و چه چیزی می خرد، نیاز به قالب پرسونای مشتری دارید.

دانلود رایگان قالب خام پرسونای مشتری

دانلود قالب پرسونای مشتری

محمد آسایش

ما هر کاری که ما می خواهیم انجام دهیم، چه بازاریابی محتوا، چه تبلیغ نویسی و … اول از همه از پرسونای مشتری ها شروع می کنیم.
قالب پرسونای مشتری، تمام روند های بازاریابی شما را آسان و قابل دستیابی می کند.